Paul Evangelizes In Rome

Paul Evangelizes In Rome

Week of November 21, 2022 Monday – Will They Listen to Me? – Exodus 6:6-13 Tuesday – I Told You So! – Deuteronomy 1:41-45 Wednesday – Charged to Teach – Deuteronomy 4:5-14 Thursday – The Voice of Discipline – Deuteronomy...